Anasayfa

JENERİK

MAKALELER / RESEARCH ARTICLES

AHMET ZAHİD DEMİRCİLER

Tecâhül-i Ârif’in Tanımlanması ve Kapsamı

The Definition and Scope of Tajāhul al-ʻĀrif

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

Tek Kanatlı Bir Kuş Romanında Teknik ve İdeoloji

Technique and Ideology in the Novel Tek Kanatlı Bir Kuş

ALİ EMRE ÖZYILDIRIM

Kânî’nin Vefatı Üzerine Sünbülzâde Vehbî’nin Halîl Nûrî Bey’e Gönderdiği Münşiyâne Tezkire ve Tarih Kıtası Üzerine

On the İnşâ-style Letter and Chronogram Poem Sent to Halîl Nûrî Bey by Sünbülzâde Vehbî on the Death of Kânî

ERSU PEKİN

Zil / Dzındzğa: Diyâr-ı Rûm’da Zilin Serencamı

Cymbal / Dzındzğa: Adventure of the Cymbals in the Lands of Rum

ZEYNEP TEK

Son Dönem (Anti-Feminist) Osmanlı Mizah Basınında Güzide Sabri’nin Feminist Mizahı: “Tevfik Efendi” Adlı Hikâyenin Romana Uzanan Kurgusu

Güzide Sabri’s Feminist Humor in the Late (Anti-Feminist) Ottoman Humor Press: The Plot of the Story “Tevfik Efendi” and its Extension into a Novel

TACETTİN TURGAY

Lexicalism at Interfaces

Biçimbilim-Sözdizim Arayüzünde Sözlükselcilik

FERDA ZAMBAK

Ziya Osman Saba’nın Şiirlerinde Nostalji

Nostalgia in Ziya Osman Saba’s Poems

ARAŞTIRMA NOTLARI / RESEARCH NOTES

MEHMET ARIKAN

Yazıcıoğlu Muhammed Efendi’nin Şimdiye Kadar Bilinmeyen Eseri: Bahru’l-Beyân

KİTABİYAT / BOOK REVIEWS

AHMET DURAN ARSLAN

Mehmet Can Doğan. Şiirin Retoriği

ÖZGE IŞIK

Dror Ze’evi. Müslüman Osmanlı Toplumunda Arzu ve Aşk, 1500-1900

BELGELER / DOCUMENTS

MELEK YALVAÇ

1932-1933 Yıllarında Taşrada Faaliyette Olan Resmi ve Hususi Matbaalar ile Bunların Neşriyatı Üzerine Bir Değerlendirme

Sayının tamamını okumak için tıklayınız.