Anasayfa

JENERİK

MAKALELER / RESEARCH ARTICLES

*

ESRA NUR AKBULAK

Felâtun Bey ve Râkım Efendi’de Sömürgeci Pratiklerin İkili İnşası

The Dual Construction of Colonial Practices in Felâtun Bey ve Râkım Efendi

*

HELGA ANETSHOFER

How are Turkish ‹yapağı› “raw wool,” ‹yapalak› “owl,” and ‹lapa lapa kar yağ-› “to snow in thick flakes” related?

Türkçe yapağı, yapalak, ve lapa lapa (kar yağmak) sözcükleri nasıl ortak bir kökene dayanıyor?

*

ATABERK HACIMALE

Yeni Bir Poetikaya Doğru: Recaizade Mahmut Ekrem’in Takdîr-i Elhân’da ve Pejmürde’de Dile Getirdiği Edebiyat Görüşleri

Toward a New Poetics: Literary Perspectives Articulated in Recaizade Mahmut Ekrem’s Takdîr-i Elhân and Pejmürde

*

MUZAFFER KILIÇ

Aşkın Tezahüründe Belirleyici Bir Unsur Olarak Hüsn’deki “Ân”

The “Ân” in Beauty as a Decisive Element in the Manifestation of Love

*

SEDA KURT

Meşâyîh-i Uşşâkiyye’den Mahmûd Bedreddîn Efendi ve Şiirleri

Mahmûd Bedreddîn of the Sheikhs of Ushshakiyya and His Poems

*

AHMED NURİ

Can the Tragic Also Be Feminist? An Essay on the Poetics of Crisis Narratives in the 1960s and 1970s

Trajik Olan Feminist de Olabilir mi? 1960 ve 1970’lerdeki Kriz Anlatılarının Poetikası Üzerine Bir Deneme

*

ERTUĞRUL ÖKTEN

Câmî ve Meclis: Timurlu Ortamında Bir İnceleme

Jâmî and Majlis: A Study in the Timurid Environment

*

ALİ SERDAR – REYHAN TUTUMLU

Tefrika Romanlarla Osmanlı/Türk Romanına Kanonun Ötesinden Bakmak

Looking at the Ottoman/Turkish Novel from Beyond the Canon with Serial Novels

*

ARAŞTIRMA NOTLARI / RESEARCH NOTES

*

ABDULLAH UĞUR

Emir Sultan ve Menâkıbnâmelerine Dair Birkaç Not

*

İSA UĞURLU

Halil İnalcık’ın Tarihyazımı Metodolojisine Bir Eleştiri: Ahmedî “Gazâvâtnâme” Telif Etti mi?

*

KİTABİYAT / BOOK REVIEWS

*

ERCAN AKYOL

Helen Pfeifer. Empire of Salons: Conquest and Community in Early Modern Ottoman Lands

*

İNCİ ENGİNÜN

Özlem Nemutlu. Ahmet Mithat Efendi’nin Kütüphanesi: Hikâye ve Romanlarında Okuma Eylemi

*

DURSUN ÖZYÜREK

Olcay Kocatürk. Şairin İlimle İmtihanı: Nev’î’nin Şiiri Üzerine Metinlerarası Bir İnceleme

*

BELGELER / DOCUMENTS

*

ABDULLAH UÇMAN

Muhtasar Bir Menâkıb-ı Eşrefzâde

*

İSA UĞURLU

Süheyl Ünver’in Gaznevî Mahmûd ve Mecmûası Hakkındaki Notları

*

Sayının tamamını okumak için tıklayınız.