Bir Ben-Anlatısının Arkeolojisi: Yenikapı Mevlevîhânesi Postnişîni Osmân Selâhaddîn Dede’nin Sultan II. Abdülhamîd’den ‘Afv-ı Hümâyûn Niyaz Eden Mektubu

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8033602

Anahtar Kelimeler:

Osmân Selâhaddîn Dede, II. Abdülhamid, Yenikapı Mevlevîhânesi, Mevlevîlik, ben-anlatısı

Özet

"Osmân Selâhaddîn Dede’nin sultana yazdığı mektup, politik rüzgârın Mevlevîler aleyhine estiği buhranlı bir zaman diliminde Yıldız’la kopan bağları tamir etmeye yönelik bir girişimin ürünüdür."

Referanslar

Ambrosio, Alberto. Dervişler. İstanbul: Kabalcı, 2012.

Aydın, Bilgin. “Osmanlı Devleti’nde Tekkeler Reformu ve Meclis-i Meşayih’in Şeyhülislâmlık’a Bağlı Olarak Kuruluşu, Faaliyetleri ve Arşivi.” İstanbul Araştırmaları, s. 7 (1998): 93-109.

Gölpınarlı, Abdülbâki. Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik. İstanbul: İnkılâp ve Aka, 1983.

Haksever, A. Cahid. Modernleşme Sürecinde Mevlevîler ve Jön Türkler. İstanbul: H Yayınları, 2009.

Hanioğlu, Şükrü. The Young Turks in Opposition. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Hüseyin Vassaf. Sefine-i Evliya. c. 5. İstanbul: Kitabevi, 2006.

İzbudak, Veled Çelebi. Tekkeden Meclise. Hazırlayan Yakup Şafak ve Yusuf Öz. İstanbul: Timaş, 2009.

Kara, Mustafa. Tekkeler ve Zaviyeler. İstanbul: Dergâh, 2019.

Kırmızı, Abdülhamit. Abdülhamid’in Valileri. İstanbul: Klasik, 2016.

Kırmızı, Abdülhamit. Avlonyalı Ferid Paşa. İstanbul: Klasik, 2014.

Mehmet Ziya. Yenikapı Mevlevihanesi. İstanbul: Tercüman Gazetesi, 1970.

Silsiletü’z-Zeheb: Silsile-i Sâdât-ı Nakşibendiyye. İstanbul: Fazilet Neşriyat, 2016.

Silverstein, Brian. Islam and Modernity in Turkey. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Tâhirü’l-Mevlevî. Yenikapı Mevlevîhânesi Postnişîni Şeyh Celâleddîn Efendi. İstanbul: İFAV, 2013.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-21

Nasıl Atıf Yapılır

Yolcu, Bahadır. “Bir Ben-Anlatısının Arkeolojisi: Yenikapı Mevlevîhânesi Postnişîni Osmân Selâhaddîn Dede’nin Sultan II. Abdülhamîd’den ‘Afv-ı Hümâyûn Niyaz Eden Mektubu”. Zemin, no. 5 (Haziran 21, 2023): 214–225. Erişim Haziran 25, 2024. https://zemindergi.com/index.php/pub/article/view/69.

Sayı

Bölüm

Belgeler