Nâ-bedîd Bir Kütüphane İçin İkinci Tarih Manzumesi: Feyzî’nin Tiryâkî Mehmed Paşa Kütüphanesi’ne Şiiri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12518751

Özet

Araştırma Notu:

Nâ-bedîd Bir Kütüphane İçin İkinci Tarih Manzumesi: Feyzî’nin Tiryaki Mehmed Paşa Kütüphanesi’ne Şiiri

Referanslar

Akkaya, Hüseyin. Nevres-i Ḳadīm ve Türkçe Dīvānı: İnceleme, Tenkidli Metin ve Tıpkıbasım. 2 c. Cambridge, MA: Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Edebiyatları, 1995.

Aynur, Hatice. “Tiryaki Mehmed Paşa’nın Kütüphanesi Yapıldı mı?” Meral Alpay’a Armağan, hazırlayan Hülya Dilek-Kayaoğlu, 189-197. İstanbul, 2007.

Eker, Ruken. “Feyzī Halil Paşazāde Divānı: İnceleme-Metin.” Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, 2009.

Erünsal, İsmail E. Türk Kütüphaneleri Tarihi II: Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1988.

Erünsal, İsmail E. Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik: Tarihî Gelişimi ve Organizasyonu. 3. bs. İstanbul: Timaş, 2020.

Feyzî Bey. Dîvânçe-i Feyzî. Milli Kütüphane Mil Yz FB 128.

Kayar, Melih. “I. Mahmûd Dönemi Kronolojisi: 2 Ekim 1730-14 Aralık 1754 (19 Rebîülevvel 1143-28 Safer 1168,” Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri ve Koleksiyonlar: İtibar ve İhtiras, hazırlayanlar Tülay Artan ve Hatice Aynur, 606-689. İstanbul: Dergâh, 2022.

Mehmed Süreyyâ. Sicill-i Osmânî. c. 2, 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1308 [1890-91].

Sakaoğlu, Necdet. “Hadice Sultan,” Bu Mülkün Kadın Sultanları: Vâlide Sultanlar, Hâtunlar, Hasekiler, Kadınefendiler, Sultanefendiler. İstanbul: Oğlak Yayınları, 2008.

Soysal, Özer. Türk Kütüphaneciliği: Belgeler Yazıtlar/Yapı (Ek III/2) XVIII. yy. İlk Yarı-XIX yy. İlk Çeyrek. c. 5. Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1999.

Takamatsu, Yoichi. “I. Mahmûd’un Kurduğu Üç Kütüphane: Ayasofya, Fatih, Galatasaray Kütüphaneleri.” Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri ve Koleksiyonlar: İtibar ve İhtiras, hazırlayanlar Tülay Artan ve Hatice Aynur, 43-129. İstanbul: Dergâh, 2022.

Takamatsu, Yoichi. “Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan bir Fatih Kütüphanesi Kataloğu (TİEM Yazma 2216).” Zemin, s. 7 (2024): 156-177.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-28

Nasıl Atıf Yapılır

Aynur, Hatice. “Nâ-bedîd Bir Kütüphane İçin İkinci Tarih Manzumesi: Feyzî’nin Tiryâkî Mehmed Paşa Kütüphanesi’ne Şiiri”. Zemin, no. 7 (Haziran 28, 2024): 146–155. Erişim Temmuz 16, 2024. https://zemindergi.com/index.php/pub/article/view/116.

Sayı

Bölüm

Araştırma Notları

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri