Halil İnalcık’ın Tarihyazımı Metodolojisine Bir Eleştiri: Ahmedî “Gazâvâtnâme” Telif Etti mi?

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8020260

Anahtar Kelimeler:

Halil İnalcık, Gazâvâtnâme, Tarihyazımı Metodolojisi, Ahmedî

Özet

-

Referanslar

Ahmedî. Ahmedî: Dâstân ve Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân. Hazırlayan Çiftçioğlu Nihal Atsız. İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1949.

Ahmedî. İskendernâme (İnceleme – Tenkitli Metin). Hazırlayan Yaşar Akdoğan ve Nalan Kutsal. İstanbul: YEK, 2019.

Âşık Paşazâde. Osmanoğulları’nın Tarihi. Hazırlayan Kemal Yavuz ve Yekta Saraç. İstanbul: K Kitaplığı, 2003.

Emecen, Feridun. “Osmanlı Tarihinin İlk Büyük Savaş Anlatımı: Osmanlılarla Karamanlılar Arasındaki Frenkyazısı Muharebesi (1386/1387).” Osmanlı Araştırmaları = The Journal of Ottoman Studies, s. 49 (2017): 57-88.

İnalcık, Halil. “1. Kosova Savaşı’nın Göztanığı Şair.” NTV Tarih, s. 51 (Nisan 2013): 51-54.

İnalcık, Halil. “I. Kosova Savaşı Üzerine Çağdaş Bir Kaynak.” Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler, 73-77. İstanbul: NTV Yayınları, 2015.

İnalcık, Halil. “Ahmedî’s ‘Ghazânâme’ on the Battle of Kosova.” Les Annales de l’Autre Islam, no. 7 (2000): 21-26.

İnalcık, Halil. Devlet-i ‘Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2009.

İnalcık, Halil. Has-bağçede ‘Ayş u Tarab. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2011.

İnalcık, Halil. Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları (1302-1481). İstanbul: ISAM, 2010.

İnalcık, Halil. “Mehemmed I.” EI. c. 6. Leiden: Brill, 1991: 973-978.

İnalcık, Halil. “Mehmed I.” TDVİA. c. 28. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2003: 391-394.

İnalcık, Halil. “Murad I.” TDVİA. c. 31. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2006: 156-164.

İnalcık, Halil. Osmanistik Bilimi’ne Katkılar. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2021.

İnalcık, Halil. “The Rise of Ottoman Historiography.” Historians of the Middle East. Editor Bernard Lewis and P. M. Holt, 152-167. London: Oxford University Press, 1962.

Kastritsis, Dimitris. The Sons of Bayezid: Empire Building and Representation in the Ottoman Civil War of 1402-13. Leiden: Brill, 2007.

Kastritsis, Dimitris. The Tales of Sultan Mehmed, Son of Bayezid Khan: Annotated English Translation, Turkish Edition, and Facsimiles of the Relevant Folia of Bodleian Marsh 313 and Neşri Codex Menzel. Cambridge: Harvard University, 2007.

Mevlânâ Mehmed Neşrî. Cihânnümâ [Osmanlı Tarihi (1288-1485)]. Hazırlayan Necdet Öztürk. İstanbul: Çamlıca, 2008.

Mehmed Neşrî. Ğihannüma: die altosmanische Chronik des Mevlânâ Mehemmed Neschrî. Editor Franz Taeschner. Leipzig: O. Harrasowitz, 1951.

Mehmed Neşrî. Kitâb-ı Cihan-nümâ: Neşrî Tarihi. c. I. Hazırlayan F. R. Unat ve M. A. Köymen. Ankara: TTK, 1987.

Ménage, V. L. Neshri’s History of The Ottomans: The Sources and Development of the Text. New York: Oxford University Press, 1964.

Ménage, V. L. “The Beginnings of Ottoman Historiography.” Historians of the Middle East. Editor Bernard Lewis ve P. M. Holt, 168-179. London: Oxford University Press, 1962.

Padar, Serap Şimşek. Halil İnalcık Bibliyografyası. Ankara: TTK, 2021.

Reinert, Stephen W. “From Nis to Kosovo Polje: Reflections on Murad I’s Final Years.” The Ottoman Emirate (1300-1389). Editor Elizabeth Zachariadou, 169-211. Rethymnon: Crete University Press, 1993.

Wittek, Paul. “Ankara Bozgunundan İstanbul’un Zaptına (1402-1455).” Çeviren H. İnalcık. TTK Belleten, 6, s. 27 (1943): 557-589.

Wittek, Paul. “De la Défaite d’Ankara a la Prise de Constantinople.” Revue des Etudes Islamiques, s. XII (1938): 1-34.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-21

Nasıl Atıf Yapılır

Uğurlu, İsa. “Halil İnalcık’ın Tarihyazımı Metodolojisine Bir Eleştiri: Ahmedî ‘Gazâvâtnâme’ Telif Etti Mi?”. Zemin, no. 3 (Haziran 21, 2022): 232–240. Erişim Temmuz 16, 2024. https://zemindergi.com/index.php/pub/article/view/38.

Sayı

Bölüm

Araştırma Notları