Sayı 1, Mart 2010

JENERİK

MAKALELER

Rusya Türklerinin Ortak Edebiyatından Söz Edilebilir mi?

IS IT POSSIBLE TO TALK ABOUT A COMMON LITERATURE OF THE TURKIC PEOPLES OF RUSSIA?

YAVUZ AKPINAR

Yakın Arkadaşlarının Tanıklığı Çerçevesinde Servet-i Fünûn Edebiyatının İki Kutbu: Halid Ziya ve Tevfik Fikret

BASED ON THE TESTIMONY OF THEIR CLOSEST FRIENDS: THE TWO OPPOSITES OF THE SERVET-İ FUÅNNUN LITERATURE: HALİD ZİYA AND TEVFİK FİKRET

FATİH ANDI

Millî Edebiyattan Memleket Edebiyatına Üç Manifesto Şiir

FROM ‘NATIONAL LITERATURE’ TO ‘PATRIOTIC LITERATURE’: THREE MANIFESTOS OF POETRY

SABAHATTİN ÇAĞIN

Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Yerli Gayrimüslimlerin Alafrangalığı Meselesi

THE PROBLEM OF NATIVE NON-MUSLIMS ADAPTING A EUROPEAN LIFESTYLE IN THE NOVELS OF AHMET MİTHAT EFENDİ

FAZIL GÖKÇEK

Aydaki Kadın’ın Kaynakları Üzerinde

ON THE SOURCES OF THE WOMAN ON THE MOON

İNCİ ENGİNÜN

Ahmet Haşim’in Eserleri ve Azerbaycan Edebi Muhiti

THE WORKS OF AHMET HAŞİM AND THE LITERARY COMMUNITY OF AZERBAIJAN

HÜSEYİN HAŞİMLİ

Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırmalarına Genel Bir Bakış

A REVIEW OF TURKISH CYPRIOT LITERATURE STUDIES

Ö. FARUK HUYUGÜZEL

İsmail Gaspıralı’nın Roman ve Hikâyeleri

THE NOVELS AND SHORT STORIES OF İSMAİL GASPIRALI

ÖZLEM NEMUTLU

“Süleymaniye’de Bayram Sabahı” Şiirinde Medeniyetin Yansıması Olarak Mekân

SPACE AS AN ASPECT OF CIVILIZATION IN THE POEM ‘AN EID’ MORNING IN SULEYMANIYE

ORHAN OĞUZ

Ârif Nihat Asya’nın Şiirinde Mekân Olarak Edirne

EDİRNE AS SPACE IN THE POETRY OF ARİF NİHAT ASYA

ERSİN ÖZARSLAN

Edebi Eserlerde Dil Deformasyonlarının Felsefi Temelleri

PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF DEFORMATIONS OF LANGUAGE IN LITERARY WORKS

CAFER ŞEN

Âraf’ta Bir Millet: Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Savaşın Farklı Yüzleri

A NA TI ON IN LIMBO: DIFFERENT FACES OF WAR IN THE NOVELS OF CENGİZ DAĞCI

ALEV SINAV UĞURLU

BELGELER

Abdullah Cevdet’ten Hüseyinzade Ali’ye Mektuplar ve Kartpostallar

LETTERS AND POSTCARDS FROM ABDULLAH CEVDET TO HUSEYİNZADE ALİ

ŞERİFE ÇAĞIN

Hasan Sabri Ayvazof’un Hüseyinzade Ali’ye Mektupları

LETTERS FROM HASAN SABRİ AYVAZ OF TO HUSEYİNZADE ALİ

ÖMER ÖZCAN

KİTAPLAR

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

MODERN TURKISH LITERATURE STUDIES

FAZIL GÖKÇEK

Fatma Aliye, Enîn Romanı

FATMA ALİYE’S NOVEL, ENÎN

İNCİ ENGİNÜN

Eşref: Bütün Eserleri / Bir Hiciv Ustası: Şair Eşref

THE COMPLETE WORKS / A MASTER OF SATIRE: EŞREF THE POET

HALEF NAS

Sami Paşazade Sezayi ve Eserleri

SAMİ PAŞAZADE SEZAYİ AND HIS WORKS

SABAHATTİN ÇAĞIN

Uzamın Poetikası

THE POETICS OF SPACE

GÜLŞAH YETKİN

1. SAYININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.