Sayı 1, Haziran 2021

JENERİK

MAKALELER / RESEARCH ARTICLES

OLCAY AKYILDIZ – ESRA NUR AKBULAK

Leylâ Erbil Bibliyografyası Bize Ne Söyler? Leylâ Erbil Edebiyatına ve Alımlanışına Verilerle Bakmak

What Do We Learn from the Leylâ Erbil Bibliography? An Empirical Overview of Leylâ Erbil’s Literature and its Reception

ESRA NUR AKBULAK – OLCAY AKYILDIZ

Leylâ Erbil Bibliyografyası

Leylâ Erbil Bibliography

HATİCE AYNUR – FATMA M. ŞEN

Edebî Bir Metin Olarak Sünbülnâme Mecmûası (TSMK-Hazine 413)

Sünbülname Mecmua (TSMK-Hazine 413) as a Literary Text

ŞERİFE ÇAĞIN – ASUMAN GÜRMAN ŞAHİN

Rebia Arif Bilgin’in Kadın Tipleri Romanında İzmirli Gazeteci-Yazar ve Mühendis-Tayyareci Kadınlar 

Journalist-Author and Engineer-Aviator Women from Izmir in Rebia Arif Bilgin’s Novel Kadın Tipleri (Types of Women)

MEHMET ŞAMİL DAYANÇ

Antropomorfizmin Anlamı, Karşılaşmaların Encamı: 1950 Kuşağı Öykülerinde İnsan-Dışı Hayvanlar (Animot)

The Meaning of Anthropomorphism, Encountering Their End: Non-Human Animals (Animot) in the Generation of 1950 Short Stories

SERVET GÜNDOĞDU

Dilde Sınır İhlali Olarak Yahya Kemal’de Deniz: Şiir ve Teori

The Sea in Yahya Kemal as Language Border Violation: Poetry and Theory

YASİN YAYLA

Güncel Türkçe Sözlüklerde Arapça Asıllı Kelimeler İçin Kaynak Dil Olarak Farsça

Persian as a Source Language for Words of Arabic Origin in Contemporary Turkish Dictionaries

ARAŞTIRMA NOTLARI / RESEARCH NOTES

M. FATİH KÖKSAL

Yunus Emre Dîvânı’nın Yeni Bulunduğu İddia Edilen Nüshası Üzerine

ABDULLAH UĞUR

“Leke” Kelimesinin Anlam ve Kullanımına Dair

KİTABİYAT / BOOK REVIEWS

İNCİ ENGİNÜN

Tefrika Romanlara Dair

BETÜL SÜRÜCÜ

B. Deniz Çalış-Kural, Şehrengiz: Urban Rituals and Deviant Sufi Mysticism in Ottoman İstanbul

FATMA M. ŞEN

İsmail E. Erünsal, Yirmi İki Mürekkep Damlası: Osmanlı Sosyal ve Kültür Tarihi Üzerine Sohbetler

BELGELER / DOCUMENTS

ABDULLAH UÇMAN

E. J. W. Gibb’den Abdullah Cevdet’e Üç Mektup

*

Sayının tamamını okumak için tıklayınız.